Menu

Algemene Voorwaarden Rederij De Jordaan 

Gevestigd te (1015RL) Amsterdam aan de Egelantiersgracht 18-c.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59443014

1. Definities. 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
A. Diensten: De door Rederij De Jordaan in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en te leveren diensten betreffen het aanbieden aan de wederpartij/opdrachtgever van een of meer vaartochten met een of meer vaartuigen voor een aantal personen zoals nader omschreven in de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst(en). 

B. Opdrachtgever: De partij aan wie Rederij De Jordaan een aanbieding heeft gedaan of met wie een overeenkomst is aangegaan alsmede de personen/passagiers ten behoeve van wie de wederpartij de overeenkomst is aangegaan. 

C. Opdrachtnemer: Rederij De Jordaan die in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden uitvoert of diensten levert zoals hiervoor omschreven, hierna te noemen ,,Rederij De Jordaan”. 

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden. 

A. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van Rederij De Jordaan. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden deze voorwaarden geacht door de wederpartij te zijn geaccepteerd. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken doordat Rederij De Jordaan zulks schriftelijk bevestigt. 

B. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle door Rederij De Jordaan gebruikte handelsnamen, te weten: Rederij De Jordaan, PrivateBoat.Amsterdam, SalonbootHuren.Amsterdam.

C. Een ieder die deelneemt aan de door Rederij De Jordaan aangeboden vaartocht wordt geacht van de inhoud van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen.

D. Een ieder, die aan boord wordt toegelaten, of zich al dan niet met toestemming van ons aan boord bevindt, wordt geacht van de inhoud van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen.  

E. Deze algemene voorwaarden worden als bestendig gebruikelijke voorwaarden van Rederij De Jordaan geacht van toepassing te zijn verklaard op (toekomstige) vervolg-, en/of aanvullende aanbiedingen alsmede op overeenkomsten of de totstandkoming en/of uitvoering daarvan. 

F. Eventuele door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing tenzij deze door Rederij De Jordaan uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Ondertekening door Rederij De Jordaan van documenten van opdrachtgever waarop dergelijke voorwaarden van toepassing zijn verklaard, geldt niet als schriftelijke aanvaarding daarvan door Rederij De Jordaan. 

3. Aanbiedingen. 

A. Tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk een geldigheidstermijn is vermeld, zijn alle aanbiedingen van Rederij De Jordaan vrijblijvend. 

B. Rederij De Jordaan behoudt zich het recht voor een opdracht zonder vermelding van redenen te weigeren. 

C. Indien door Rederij De Jordaan op verzoek van de wederpartij een begin van uitvoering is gemaakt van een door Rederij De Jordaan aan de desbetreffende wederpartij gedane aanbieding, wordt de wederpartij geacht, vanaf de datum van uitvoering met Rederij De Jordaan een overeenkomst te zijn aangegaan volledig conform de daartoe door Rederij De Jordaan gedane aanbieding. 

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst. 

A. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door Rederij De Jordaan aan de opdrachtgever dat de opdracht aanvaard is dan wel door ondertekening van de overeenkomst door de wederpartij. Tenzij de wederpartij binnen 48 uur na ontvangst der opdrachtbevestiging het tegendeel middels aangetekend schrijven aantoont, wordt de opdrachtbevestiging geacht juist te zijn doorgegeven. In spoedeisende gevallen kan de overeenkomst ook mondeling tot stand komen. De wederpartij dient de transfer en de eventuele catering direct te voldoen, tenzij met Rederij De Jordaan anders is overeengekomen. Betalingen dienen getekend te worden door beide partijen. 

B. Opdrachtgever heeft niet het recht de overeenkomst met Rederij De Jordaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rederij De Jordaan geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. 

C. Rederij De Jordaan bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd binnen de grenzen van hetgeen schriftelijk tussen beide partijen is overeengekomen. 

5. Gewijzigde uitvoering 

Indien vóór of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze, of een onderdeel daarvan, door onvoorziene omstandigheden slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, treedt de partij die het eerst met deze omstandigheid bekend wordt in overleg met de andere partij. Rederij De Jordaan wijst de wederpartij dan op de financiële consequenties. 

6. Wijzigingen 

Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de prijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen. 

7. Annulering door de wederpartij 

A. De wederpartij heeft onder de hierna vermelde voorwaarden het recht een tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst te annuleren. Annulering geschiedt door een schriftelijke verzonden aanzegging van de wederpartij aan Rederij De Jordaan. Als annuleringsdatum geldt de datum waarop Rederij De Jordaan de aanzegging ontvangt. 

B. Bij annulering is een percentage van het factuurbedrag verschuldigd. Dit is afhankelijk van het aantal weken of uren voorafgaande aan de geboekte tocht. Tot 3 weken voor de geboekte tocht: 10%; 3 tot 1 weken voor de geboekte tocht: 50%; 7 tot 2 dagen voor de geboekte tocht: 75%; Binnen 48 uur voor de geboekte tocht: 100 %. 

8. Betalingen 

A. Betalingen door de wederpartij aan Rederij De Jordaan dienen te geschieden conform de op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook. Bij gebreke van zulke voorwaarden dient betaling binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden. Is de betaling niet binnen de overeengekomen termijn ontvangen dan is de wederpartij in verzuim. 

B. Rederij De Jordaan behoudt zich het recht voor vooruitbetaling te eisen. 

C. Bij girale betaling geldt als datum van betaling de dag van creditering van de girale rekening van Rederij De Jordaan, bij contante betaling geldt alleen de door Rederij De Jordaan uitgegeven kwitantie als bewijs en tijdstip van betaling, 

D. Betaling dient binnen de aangegeven termijnen te geschieden bij gebreke waarvan de wederpartij van rechtswege in verzuim is. 

9. Kosten in geval van niet of niet tijdige betaling 

A. Vanaf de datum van verzuim is de wederpartij een contractuele rente van 5% per maand verschuldigd waarbij een gedeelte van de maand als een hele maand wordt gerekend. Voorts is Rederij De Jordaan alsdan gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en is de wederpartij gehouden aan alle kosten, zowel in als buiten rechte, welke Rederij De Jordaan moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de verplichtingen van de wederpartij, te vergoeden. 

B. Alle kosten welke door Rederij De Jordaan worden gemaakt ter effectuering van zijn rechten, daaronder begrepen alle buitengerechtelijke kosten in geval van inschakeling van een gemachtigde, advocaat of deurwaarder, komen voor rekening van de opdrachtgever. 

C. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% (excl. BTW) van het te vorderen bedrag met een minimum van € 235,- (excl. BTW) per vordering. Indien Rederij De Jordaan kan aantonen in redelijkheid genoodzaakt te zijn geweest hogere buitengerechtelijke kosten te maken, komen ook deze voor rekening van de wederpartij. Alle kosten verbonden aan gerechtelijke incasso komen voor rekening van de wederpartij die van de gerechtelijke executie inbegrepen. 

D. Rederij De Jordaan heeft jegens de wederpartij, die niet tijdig heeft betaald, onverminderd zijn overige rechten ingevolge de voorwaarden en/of de wet het recht:
Onmiddellijke betaling ter zake van de wederpartij en/of zekerheidstelling voor de betaling te eisen voor alle lopende overeenkomsten; 

Haar prestatie(s), ook uit andere overeenkomsten met de wederpartij, op te schorten, onverminderd haar recht gelijktijdig of later zekerheidstelling voor de betaling te vorderen;
De desbetreffende overeenkomst geheel of voor zover niet uitgevoerd te ontbinden door een van Rederij De Jordaan afkomstige schriftelijke verklaring; 

Eén, meer of alle lopende overeenkomsten, ten aanzien waarvan de wederpartij niet in verzuim is, geheel of zover niet uitgevoerd te ontbinden door een van Rederij De Jordaan afkomstige schriftelijke verklaring;
Betaling ineens van het volledige bedrag te eisen indien betaling in termijnen is overeengekomen. 

E. Behalve in geval gebruik gemaakt is van het recht van ontbinding, kan Rederij De Jordaan te allen tijde haar keuze uit de in dit artikel genoemde rechten wijzigen. 

10. Prijs 

Alle prijzen en tarieven zijn inclusief BTW en vermakelijkheidsretributie maar exclusief eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. Alle prijzen zijn gebaseerd op de omstandigheden zoals die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gelden. Indien deze omstandigheden zich wijzigen na het sluiten van de overeenkomst is Rederij De Jordaan gerechtigd onder opgave van de daaruit voortvloeiende meer- of minderkosten de overeengekomen prijzen te verhogen of te verlagen met het bedrag waarmee haar kosten zijn verhoogd of verlaagd. Onder bedoelde omstandigheden zijn onder meer begrepen: belastingen in binnen- of buitenland, lonen-, prijzen- en wisselkoersveranderingen. De wederpartij is bevoegd in geval van prijsverhoging, binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, en zolang de dienst nog niet geleverd is, de overeenkomst te ontbinden.

11. Vertrouwelijke informatie 

Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie van de andere partij. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen, teneinde deze verplichting zo goed mogelijk na te komen. 

12. Medewerking wederpartij 

A. Opdrachtgever zal Rederij De Jordaan steeds tijdig alle noodzakelijke informatie verstrekken. 

B. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie niet, niet tijdig of niet conform de afspraken ter beschikking van Rederij De Jordaan is, of de wederpartij op andere wijze niet aan zijn verplichtingen jegens Rederij De Jordaan voldoet, kan dit tot opschorting van de nakoming van de verplichtingen van Rederij De Jordaan leiden en kunnen extra kosten aan de wederpartij in rekening worden gebracht. 

C. De wederpartij dient de aanwijzingen van (de medewerkers van) Rederij De Jordaan onverwijld op te volgen. De toegang tot de boot en de steiger kan door Rederij De Jordaan zonder vermelding van redenen geweigerd worden, indien dit noodzakelijk wordt geacht in verband met o.a. de veiligheid en de openbare orde. 

D. Van de aanvangstijd van de vaartochten kan niet worden afgeweken. De boot vertrek op het overeengekomen tijdstip. Het niet tijdig aanwezig zijn van (een gedeelte van) de passagiers is voor risico en rekening van de wederpartij. Op uitdrukkelijke en alsdan schriftelijk te bevestigen verzoek van de wederpartij kan worden gewacht totdat alle passagiers aanwezig zijn. Afwijkingen van de overeengekomen vertrektijd komen geheel voor rekening en risico van de wederpartij. De duur van de vaartocht zal dan zoveel ingekort worden als de vertraging heeft geduurd. 

E. Bij een eventuele verlenging van de tocht wordt de prijs automatisch en evenredig hoger en wordt dan berekend op basis van nacalculatie. 

13. Vervoermiddel en Schipper

A. De klant kan voor de uitvoering van een programma geen aanspraak maken op een specifieke salonboot of schipper.

B. Per specifieke boot geldt het aantal gasten dat onder geen enkele voorwaarde mag worden overschreven, en dat in ieder geval niet hoger ligt dan 12 gasten voor “Welmoed”, en 12 gasten voor “Farahilde”. Niet, niet behoorlijke of te late nakoming door of vanwege de klant van deze en andere verplichtingen geeft Rederij De Jordaan onder alle omstandigheden het recht om haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten onder handhaving van al haar overige rechten jegens de klant, daaronder begrepen uitsluiting van aansprakelijkheid van Rederij De Jordaan voor (de) schade. In dit opschortingsrecht is begrepen het recht van Rederij De Jordaan om de gasten of een aantal van de gasten de toegang tot het schip te weigeren. 

14. Gedragsregels en plichten van klant en gasten

A. Opdrachtgever dient 18 jaar of ouder te zijn om een geldige overeenkomst met Rederij De Jordaan te sluiten.

B. Klant en gasten dienen zich tijdens en buiten de uit te voeren dienst, indien men zich bevindt op door Rederij De Jordaan in gebruik zijnde locaties of eigendommen, behoorlijk te gedragen.

C. Klant en gasten dienen alle aanwijzingen van Rederij De Jordaan of haar medewerkers correct en zonder uitstel op te volgen.

D. Indien deze aanwijzingen niet opgevolgd worden, heeft Rederij De Jordaan het recht de uitvoering van de dienst af te breken. De klant maakt in dit geval geen aanspraak op restitutie of compensatie.

E. (Huis)dieren zijn in/op de door Rederij De Jordaan in gebruik zijnde zaken en gronden niet toegestaan.

F. Roken en/of open vuur zijn in/op de door Rederij De Jordaan in gebruik zijnde zaken en gronden niet toegestaan.

G. Rederij De Jordaan is gerechtigd om deelnemers die zich misdragen of in kennelijke staat zijn, van de door haar in gebruik zijnde gronden en zaken, waaronder maar niet uitsluitend steigers, (verkoop)locaties en vaartuigen, te verwijderen.

H. De toegang tot steigers, (verkoop)locaties en vaartuigen kan zonder opgaaf van reden worden geweigerd, indien dit door Rederij De Jordaan noodzakelijk worden geacht, bijvoorbeeld in verband met de capaciteit, veiligheid, openbare orde, het dreigende ontstaan van schade en hinder, zonder dat klant recht heeft op restitutie of compensatie.

I. Het is aan boord niet toegestaan zelf meegebrachte consumpties te nuttigen.

15. Reclames 

A. Onder reclames worden verstaan alle grieven van de wederpartij met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst door Rederij De Jordaan. 

B. De klant en/of gast dient ieder probleem dat tijdens de uitvoering van de dienst opkomt, terstond aan Rederij De Jordaan mede te delen, zodat Rederij De Jordaan de kans krijgt het probleem op te lossen. 

C. Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt indien zij schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend binnen 8 werkdagen na de door Rederij De Jordaan verleende diensten / verrichte prestaties, onverminderd het bepaalde in de volgende artikelen. 

D. Geringe in het dagelijkse verkeer toelaatbaar geachte afwijkingen in of bij de uitvoering van de overeenkomst kunnen geen grond voor reclames opleveren. 

E. Door het indienen van reclames wordt de betalingsverplichting van de wederpartij niet opschort. 

F. Indien binnen bovengenoemde termijnen de opdrachtgever niet heeft gereclameerd, wordt de opdrachtgever geacht de verleende diensten en/of de facturen te hebben goedgekeurd. Bij gebreke van een dergelijke melding vervallen alle aanspraken van de wederpartij. 

16. Aansprakelijkheid en schade 

A. Rederij De Jordaan is niet aansprakelijk voor:

  1. diefstal of verlies van, of schade aan, eigendommen van klant en/of gast. Het meenemen van eigendommen is geheel op eigen risico;
  2. schade veroorzaakt door dood of letsel van klant en/of gast, behoudens de gevallen waarin deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Rederij De Jordaan;
  3. schade veroorzaakt door vertraging bij afvaart of tijdens de uitvoering van de dienst;
  4. indirecte- of gevolgschade;
  5. enig doen of nalaten van haar ondergeschikten als bedoeld in artikel 6:170 BW en andere personen als bedoeld in artikel 6:171 BW.

B. Rederij De Jordaan is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van een gebrekkige of niet-tijdige uitvoering van de overeenkomst, noch is zij aansprakelijk voor enige andere, directe en/of indirecte schade, dood en/of letsel(schade) daaronder begrepen, van de wederpartij, tenzij die schade is te verwijten aan grove schuld, roekeloosheid of opzet. 

C. In het geval Rederij De Jordaan wel aansprakelijk is voor enige schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat maximaal door haar verzekering wordt gedekt. Wordt de schade niet door de verzekering gedekt, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de hoogte van het factuurbedrag.

D. De wederpartij vrijwaart Rederij De Jordaan voor schade die derden mochten lijden bij de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen. 

E. De wederpartij is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van de door haar aan boord gebrachte passagiers. De wederpartij dient voor eigen risico de ter zake nodige verzekeringen af te sluiten. 

F. Alle door Rederij De Jordaan georganiseerde diensten vinden volledig voor eigen risico van de wederpartij en deelnemers plaats.

G. De wederpartij is aansprakelijk voor de (mede) personen die van de dienst gebruik maken alsmede voor goederen of dieren die wederpartij of genoemde personen bij zich hebben. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat aanwijzingen van de schipper, waaronder maar niet beperkt tot aanwijzingen tot behoud van het vaartuig en tot behoud van de rechten van Rederij De Jordaan, direct worden opgevolgd. Niet nakoming van het bepaalde of enig ander doen of nalaten van wederpartij of genoemde personen waardoor schade ontstaat, leidt voor de wederpartij tot volledige aansprakelijkheid voor (gevolg-)schade en kosten. 

H. Het betreden van of het zich bevinden op door Rederij De Jordaan in gebruik zijnde gronden en objecten, zoals vaartuigen, steigers en (verkoop)locaties is op eigen risico.

I. De klant en/of gast is op de hoogte van het verbod om op wat voor manier dan ook tijdens de duur van de overeenkomst incl. eventuele uitloop, buiten de salon één der schepen te komen. De wederpartij is verplicht alle gasten hiervan op de hoogte te brengen. Rederij De Jordaan is niet verantwoordelijk voor letsel, bij de klant en/of bij de gast die niet de partij is bij de overeenkomst tussen Rederij De Jordaan en de klant, dat is ontstaan omdat de klant en/of gast buiten de salon één der schepen met een willekeurig lichaamsdeel of willekeurige lichaamsdelen komt. 

J. De wederpartij is aansprakelijk voor schade vanwege het verloren gaan en/of het beschadigen van eigendommen en bezittingen van Rederij De Jordaan en/of haar medewerkers en/of schade aan derden die is veroorzaakt door de wederpartij of personen waarvoor de wederpartij aansprakelijk is. De Wederpartij is aansprakelijk voor schade die hij/zij berokkent aan Rederij De Jordaan of haar medewerkers. 

K. Na de reclametermijn als bedoeld in artikel 15 is Rederij De Jordaan niet meer aansprakelijk voor haar tekortkomingen tenzij er een schriftelijk overeengekomen garantie geldt. 

L. Rederij De Jordaan sluit uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit ten aanzien van alle personen en diensten waarvoor Rederij De Jordaan bij de verlening van diensten heeft ingeschakeld. 

M. De rechtsvordering van de wederpartij tot vergoeding van haar schade vervalt en is derhalve niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van een jaar na uitvoering van de desbetreffende overeenkomst. 

17. Tekortschieten en Overmacht 

A. Rederij De Jordaan is te allen tijde bevoegd te bepalen dat er niet gevaren gaat worden: bijvoorbeeld door ziekte van de schipper, door bepaalde weersomstandigheden (o.a. harde wind; ijsvorming op de (aan)vaarroute), hoog of laag water. 

B. Geen van de partijen is gehouden tot nakomen van enige verplichting indien deze daartoe is verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te verwijten aan diens schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor diens rekening komt zoals stormschade, natuurrampen, belemmering door derden, belemmerende maatregelen van enige overheid, oorlog, werkstaking, brand, storing en ongevallen in het bedrijf van derden, alsmede tekortkomingen of overmacht van toeleveranciers of van derden van wiens diensten Rederij De Jordaan gebruikt maakt. 

C. Ingeval van overmacht of andere omstandigheden van zodanige aard dat naar redelijkheid en billijkheid (verdere) nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort dan wel, indien een dergelijke opschorting tenminste onafgebroken gedurende drie maanden heeft geduurd dan wel zodra vaststaat dat deze langer dan drie maanden zal duren, kan de andere partij de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schrijven aan de ene partij geheel of gedeeltelijk beëindigen. Dit recht tot beëindiging vervalt indien, voordat hiervan gebruik is gemaakt, de verbintenis, waarvan de nakoming door overmacht tijdelijk werd verhinderd, alsnog wordt nagekomen. 

D. In geval van beëindiging van de overeenkomst wegens overmacht nemen de verplichtingen uit de overeenkomst een einde, met dien verstande dat wanneer de overeenkomst door Rederij De Jordaan reeds gedeeltelijk is nagekomen, de wederpartij een evenredige gedeelte van de overeengekomen prijs aan Rederij De Jordaan verschuldigd is. 

E. Partijen kunnen, in geval van overmacht, geen schadevergoeding van elkaar vorderen. 

18. Opschorting en beëindiging 

A. Indien naar het oordeel van Rederij De Jordaan de kredietwaardigheid van de wederpartij daartoe aanleiding geeft, kan Rederij De Jordaan op elk moment nadere zekerheid danwel vooruitbetaling verlangen, bij gebreke waarvan Rederij De Jordaan het recht heeft de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. 

B. Ingeval de wederpartij één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of behoorlijk nakomt, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, geheel of gedeeltelijk de beschikking over zijn vermogen verliest, heeft Rederij De Jordaan het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel door een schriftelijke verklaring te ontbinden, een en ander te harer keuze en onverminderd enig haar toekomend recht op vergoeding van schade, kosten en rente. 

C. Indien Rederij De Jordaan gebruik maakt van haar in het voorgaande leden genoemde bevoegdheid tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst, laat zulks de verplichting van de wederpartij tot betaling van de met Rederij De Jordaan overeengekomen vergoeding gedurende de periode dat Rederij De Jordaan de uitvoering van haar verplichtingen heeft opgeschort, onverlet. 

D. Door de wederpartij kan een overeenkomst uitsluitend worden ontbonden ingeval Rederij De Jordaan na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij aan haar een redelijke termijn wordt gegeven alsnog aan haar verplichtingen te voldoen, toerekenbaar blijft tekortschieten in het nakomen van haar verplichtingen uit de overeenkomst en wel zodanig, dat van de wederpartij in redelijkheid niet kan worden gevergd de overeenkomst in stand te laten. 

E. In geval de overeenkomst door Rederij De Jordaan wordt ontbonden wegens wanprestatie van de wederpartij behoudt Rederij De Jordaan recht op betaling van de volledige overeengekomen prijs. 

F. De ontbinding kan slechts geschieden per brief aan de andere partij; rechterlijke tussenkomst is niet vereist. Indien de wederpartij op het moment van de ontbinding van de overeenkomst reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte dat door Rederij De Jordaan nog niet is uitgevoerd. Bedragen die Rederij De Jordaan voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar . 

19. Bewijs 

Behoudens tegenbewijs zijn ter zake van overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en de hieruit voortvloeiende overeenkomsten de administratieve gegevens van Rederij De Jordaan beslissend. 

20. Toepasselijk recht en geschillen 

Op deze algemene voorwaarden en op alle daarop berustende door Rederij De Jordaan aangegane overeenkomsten is het op Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan met betrekking tot de uitleg of de uitvoering van deze voorwaarden of overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 

Amsterdam, 14 juni 2021 

Rederij De Jordaan – Amsterdam

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]